Zjistili jsme, jakým problémům čelí dospělí tvůrci a kreativci v podnikání

Od vypuknutí pandemie COVID-19 v Evropě na jaře 2020 byl kulturně-kreativní sektor, a s ním i dospělí kreativci, jedním z nejvíce postižených odvětví.

Se vzestupem kreativního průmyslu je úzce spojeno podnikání v oblasti umění. Ve společnosti, která nepodporuje kulturní vyjádření, mladí umělci čelí nedostatku příležitostí na trhu práce, což je ještě zhoršeno nedostatečnými investicemi do jejich konkrétního oboru. Začínající umělci působí jako podnikatelé, avšak v důsledku chybějících základních dovedností v některých kritických oblastech mohou mít problémy se zakládáním vlastních podniků či aktivit a jejich následným udržením.


Hlavním cílem projektu Erasmus+ „Create Up“ je minimalizovat nezaměstnanost v kreativním sektoru.

Hlavním cílem projektu Erasmus+ „Create Up“ je minimalizovat nezaměstnanost v kreativním sektoru a zároveň poskytnout efektivní strategie pro zlepšení relevantních, na podnikání zaměřených dovedností a kompetencí.

V tomto kontextu jsme ve spolupráci s našimi mezinárodními partnery realizovali několik pracovních skupin za účelem identifikace konkrétních kompetencí, které jednotlivci potřebují k dosažení úspěchu ve svých oborech.

Věříme tomu, že podpora kreativců v rozvíjení jejich kompetencí k podnikavosti dopomůže k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu. Zlepšení základních kompetencí hraje totiž klíčovou roli ve zvyšování pravděpodobnosti, že jednotlivci se stanou úspěšnými a přemění své kreativní schopnosti v udržitelné podnikání.

Rámec kompetencí EntreComp
Rámec kompetencí EntreComp

Pustili jsme se do výzkumu

Na začátku se partneři zaměřili na analýzu vzdělávacího rámce EntreComp (evropský rámec podnikatelských kompetencí), který byl představen Evropskou komisí. EntreComp představuje seznam kompetencí a s nimi spojených dovedností a znalostí, které si kdokoliv může osvojit a rozvíjet k projevení podnikavosti a vytváření ekonomické, kulturní nebo společenské hodnoty pro ostatní. 

V průběhu projektu jsme se dotazovali kreativních dospělých a zjišťovali jejich požadavky a nároky, jakými vzdělávacími programy prošli (jestli nějakými) a jakým výzvám čelili během svého vzdělávání.

Dotazníkové šetření dospělých tvůrčích podnikatelů zahrnovalo 122 mladých umělců/podnikatelů v šesti zemích: České republice, Dánsku, Francii, Itálii, Slovinsku a Turecku. Vzhledem ke kompetencím založeným na evropském rámci byli účastníci požádáni, aby posoudili své silné stránky.

V další fázi hlavního výzkumu bylo 76 lidí, převážně kreativních dospělých, vyzpovídáno projektovými partnery. Tito podnikatelé byli dotazováni na to, jak zahájili své vlastní podnikání, a na míru svého úspěchu. Rozhovory se primárně soustředily na podnikatelské dovednosti, zahrnující jejich zkušenosti s kompetencemi EntreComp a významem přijetí komplexní strategie pro budování postupné kariéry. Respondenti jednomyslně věřili, že kreativita je vrozená a v akademických podmínkách dostatečně rozvíjená. Většina respondentů vnímala nedostatek porozumění finančním, ekonomickým a právním otázkám. Dovednosti v oblasti řízení projektů a komunikace byly rovněž identifikovány jako cenné pro plánování a efektivní organizaci práce.

Výsledky této analýzy vedly projekt Create Up k upevnění teze, že někteří dospělí tvůrci mají problémy stát se podnikateli, a hlavní limity mají v konkrétních šesti oblastech spadající do rámce EntreComp: rozpoznávání podnikatelských příležitostí, finanční gramotnost, mobilizace zdrojů, vypořádání se s nejistotou a rizikem, tvorba vize a spolupráce s ostatními.

Těchto šest oblastí jsme vybrali jako klíčové a nadále je rozvíjíme. S partnery připravujeme sylabus pro jednotlivé kompetence, následovat bude tvorba a shromažďování obsahu. To vše pak bude součástí online vzdělávací platformy, která bude dostupná všem a může posloužit nejen kreativcům, ale i jejich vyučujícím, trenérům či mentorům.

Zpět na všechny příběhy